Polityka jakościowa firmy BSSTC.PL Sp. z o.o.

Polityka jakościowa przedsiębiorstwa BSSTC.PL wynika z filozofii działania, która legła u podstaw naszego powstania.

Najważniejszym celem jakościowym jest satysfakcja i zadowolenie naszych klientów. To stwierdzenie określa cele naszej organizacji oraz jej politykę ekonomiczną. Z tych przesłanek wynikają cele wyznaczone na polu konkurencyjności i kształt polityki jakościowej, który jest częścią strategii organizacji.

Polityka projakościowa przedsiębiorstwa BlueSoft dąży do maksymalizowania szans i silnych stron firmy, przy jednoczesnym niwelowaniu zagrożeń i słabych stron. Odbywa się to to nieustannie poprzez stały cykl działań umożliwiających podnoszenie jakości oferowanych wyrobów i usług.

Cykle polityki projakościowej w przedsiębiorstwie BlueSoft:

  • Analiza problemów w zakresie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług;
  • Zapewnienie właściwego poziomu jakościowego zasobów ludzkich, finansowe i materialnych;
  • Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów;
  • Identyfikacja problemów jakościowych w realizacji zadań produkcyjnych i usługowych;
  • Kształtowanie polityki projakościowej – poprzez nieustanne weryfikowanie planów, celów i standardów jakościowych;
  • Dążenie do poprawa wyników poprze ciągłą redukcję kosztów;
  • Bieżąca ocena uzyskiwanych rezultatów.

Zarząd przedsiębiorstwa BlueSoft w osiągnięciu sukcesu rynkowego kieruje się:

  • stałym kierunkiem projakościowym w działaniu oraz podporządkowaniem podejmowanych decyzji ciągłemu doskonaleniu jakości pracy;
  • stałym myśleniem w kategoriach strategii długoterminowej działania mając na uwadze nie tylko doraźne rezultaty.
Control Quality - Polityka jakościowa
Certyfikat - Polska Akademia Jakości PN-EN ISO 9001:2009 PN-N-18001:2004 Certyfikat nr: 1908/02/2016/ZSZ/C

Treść niniejszej polityki jest przekazywana każdemu pracownikowi przedsiębiorstwa BlueSoft STC Sp. z o.o.
i upubliczniona na stronie internetowej firmy.


google logo