Zapytanie ofertowe nr 1

Opole, dnia 21.08.2017 r.

Zapytanie Ofertowe nr 01/RPO-BMS/2017

Dostawa oprogramowania specjalistycznego i sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Doposażenie Działu B+R firmy BlueSoft STC Sp. z o.o. w Opolu wraz z opracowaniem innowacyjnej technologii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Budynkiem „BMS Economy Health”

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr RPOP.01.01.00-16-0065/16 o tytule:

Doposażenie Działu B+R firmy BlueSoft STC Sp. z o. o. w Opolu wraz z opracowaniem innowacyjnej technologii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Budynkiem „BMS Economy Health”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.)

przedkładamy zapytanie ofertowe na:

Dostawę oprogramowania specjalistycznego i sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Doposażenie Działu B+R firmy BlueSoft STC Sp. z o.o. w Opolu wraz z opracowaniem innowacyjnej technologii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Budynkiem „BMS Economy Health”

W skład zamówienia wchodzi dostawa:

Zakres A         Oprogramowanie numeryczne/pakiet symulacyjny – 1 komplet

Zakres B          Serwer obliczeniowy wraz z osprzętem – 1 zestaw

Zakres C          Komputer stacjonarny wraz z archiwizatorem danych oraz monitorem – 1 zestaw

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych, złożona oferta powinna obejmować cały zakres objęty niniejszym postępowaniem.

Szczegółowe parametry techniczne i wymagania zostały określone w załączniku nr 1 do zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Oferty należy składać:
a. elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów – poczta e-mail – patryk.weisser@bsstc.pl, za potwierdzeniem odbioru 
b. w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego pod adresem: BlueSoft Smart Technologies Cluster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Technologiczna 2A, 45-839 Opole

do dnia 30.08.2017 r. do godz. 16.00 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane.
Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna zostać przedłożona w języku polskim.
Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach PLN.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

patryk.weisser@bsstc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach merytorycznych oraz formalnych kontaktować można się z: dr inż. Patryk Weisser, tel. 600 322 213, patryk.weisser@bsstc.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600322213

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oprogramowania numerycznego, serwera obliczeniowego oraz komputera stacjonarnego wraz z archiwizacją danych i monitorem zgodnie z podziałem i w ilościach podanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez BlueSoft STC sp. z o.o. projektu pn. „Doposażenie Działu B+R firmy BlueSoft STC Sp. z o. o. w Opolu wraz z opracowaniem innowacyjnej technologii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Budynkiem „BMS Economy Health”” nr RPOP.01.01.00-16-0065/16 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, I Osi Priorytetowej Innowacje w gospodarce, Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.
 

Kod CPV

48822000-6 Serwery komputerowe
48100000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30231300-0 Monitory ekranowe
 

Załączniki

Wymagania wobec Wykonawcy: 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego. 

Termin związania z ofertą: 30 dni 

Sposób płatności za dostawy: zaliczka 50{d4b6b5c9f738faa0a2e9d09678866d8c52308bbe0d19346fea40c539f33922d5} wartości dostaw w terminie 7 dni od podpisania umowy, rozliczenie końcowe na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z dostawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. 
1). Zmiany Umowy mogą dotyczyć:
a. parametrów technicznych Sprzętu,
b. terminów wskazanych w Umowie,
c. miejsca realizacji Umowy,
d. zasad dotyczących odbioru Sprzętu,
e. warunków płatności i zasad rozliczeń,
f. warunków gwarancji i serwisu,
g. wartości Umowy.

2). Zmiany Umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
a. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy,
b. okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
c. konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 3).

3). Okoliczności uzasadniające zmianę Umowy:
a. wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie, 
b. dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, w następujący sposób: 
– może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
– może przyczynić się do podniesienia jakości wykonywania przedmiotu umowy,
– może zaoferować dodatkowe funkcje Sprzętu lub nowsze oprogramowanie, przy niezmienionej wartości wynagrodzenia,
c. zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
d. w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy,
e. podczas wykonywania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
f. w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
g. obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta, 
h. w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym,
i. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę Umowy, których wystąpienia nie można przewidzieć na etapie zawierania Umowy: 
– wystąpienia siły wyższej,
– strajków (z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwie Zamawiającego i Wykonawcy),
– stanu wyjątkowego lub stanu wojennego.
4). Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w Umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie postanowienie niniejszego ustępu.
5). Ilekroć w treści Umowy jest mowa o zmianach Umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.
6). Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego 
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna z określonymi parametrami oferowanych urządzeń/oprogramowania 
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
4. Inne dokumenty (karty katalogowe, certyfikaty itp.) potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

80p. = 80{d4b6b5c9f738faa0a2e9d09678866d8c52308bbe0d19346fea40c539f33922d5} Kryterium ceny 
20p.= 20{d4b6b5c9f738faa0a2e9d09678866d8c52308bbe0d19346fea40c539f33922d5} Kryterium termin dostawy

Kryteria wyboru:

1) Cena
Parametr – PLN 
Waga Punktowa maksymalna – 80 

C = Cm x 80 / Co
C – ilość punktów w kryterium
Co – cena oferowana
Cm – cena najniższa wśród złożonych ofert

2) Termin dostawy od podpisania umowy 
Parametr – dni 
Waga Punktowa maksymalna – 20 

0 pkt jeśli czas dostawy wynosi od 36 do 45 dni,
10 pkt jeśli czas dostawy wynosi od 29 dni do 35 dni,
20 pkt jeśli czas dostawy wynosi do 28 dni.

Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w ww. kryteriach
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10{d4b6b5c9f738faa0a2e9d09678866d8c52308bbe0d19346fea40c539f33922d5} udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.

 Opole, dnia 31.08.2017 r.

BlueSoft STC sp. z o.o.

ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole 

 

Ogłoszenie wyniku postępowania prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

Numer zapytania: 01/RPO-BMS/2017 
Dotyczy: Dostawa oprogramowania specjalistycznego i sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Doposażenie Działu B+R firmy BlueSoft STC Sp. z o.o. w Opolu wraz z opracowaniem innowacyjnej technologii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Budynkiem „BMS Economy Health

 

Wykaz ofert, który wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:

  1. ASSET MANAGEMENT-KLONEX SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole, REGON: 161561050, NIP: 7543077134

Data i godzina złożenia oferty: 30-08-2017 r., g. 15.20

 

Informacja o wagach punktowych/procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i jego sposobie

Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował kryteria:

80p. = 80{d4b6b5c9f738faa0a2e9d09678866d8c52308bbe0d19346fea40c539f33922d5} Kryterium ceny

20p.= 20{d4b6b5c9f738faa0a2e9d09678866d8c52308bbe0d19346fea40c539f33922d5} Kryterium termin dostawy

Kryteria wyboru:

Cena

Parametr – PLN         

Waga Punktowa maksymalna – 80

Termin dostawy od podpisania umowy

 

Parametr – dni

Waga Punktowa maksymalna – 20

0 pkt jeśli czas dostawy wynosi od 36 do 45 dni,

10 pkt jeśli czas dostawy wynosi od 29 dni do 35 dni,

20 pkt jeśli czas dostawy wynosi do 28 dni.

 

Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych w ww. kryteriach. 

 

Wybór oferty wraz z uzasadnieniem

Wybrana oferta:

ASSET MANAGEMENT-KLONEX SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole, REGON: 161561050, NIP: 7543077134

 

Wybrana oferta spełnia wymagane w postępowaniu warunki i zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyskała najwyższą liczbę punktów: 100.

Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni.

 
google logo