Zapytanie ofertowe nr 2

Opole, dnia 25.08.2017 r.

Zapytanie Ofertowe nr 02/RPO-BMS/2017

„BLUESOFT SMART TECHNOLOGIES CLUSTER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

45-839 Opole, ul. Technologiczna 2

NIP 7543072159, KRS 0000465353, REGON 161534828

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr RPOP.01.01.00-16-0065/16 o tytule:

Doposażenie Działu B+R firmy BlueSoft STC Sp. z o. o. w Opolu wraz z opracowaniem innowacyjnej technologii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Budynkiem „BMS Economy Health”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady rozeznania rynku, o której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

przedkładamy zapytanie ofertowe na:

 

Dostawę sprzętu laboratoryjnego w postaci walidacyjnych sond parametrów fizycznych pozwalających na określenie mikroklimatu pomieszczenia.

 Zestaw powinien pozwalać na badania, pomiar i kontrolę mikroklimatu w pomieszczeniach zgodnie z normami:

 • EN ISO 7726: Ergonomia środowiska termicznego - przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
 • EN ISO 7730: Umiarkowane środowiska termiczne - wyznaczanie wskaźników PMV i PPD i wyszczególnienie warunków komfortu termicznego
 • EN ISO 27243: Środowiska gorące - wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka w czasie pracy, oparte na wskaźniku WBGT
 • EN ISO 7933: Ergonomia środowiska termicznego - analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego
 • ENV ISO 11079: Ocena środowiska zimnego - określanie wymagań dotyczących izolacji cieplnej odzieży (IREQ)
 • EN ISO 8996: Ergonomia środowiska termicznego - określanie metabolizmu

 Przy pomocy sond oraz centralnego rejestratora z oprogramowaniem zestaw powinien pozwalać na pomiar następujących parametrów:

 1. temperatura termometru kulistego (temperatura poczernionej kuli)
 2. temperatura termometru mokrego
 3. temperatura otoczenia
 4. ciśnienie atmosferyczne
 5. wilgotność względna
 6. prędkość powietrza
 7. rozkład pionowy temperatury powietrza: na wysokości głowy człowieka (1,7 m dla osoby stojącej; 1,1m dla siedzącej); na wysokości brzucha (1,1 m dla osoby stojącej i 0,6m dla siedzącej), na wysokości stóp (0,1 m), na poziomie podłogi
 8. temperatura nierównomierności radiancji
 9. luminancja
 10. irradiancja
 11. CO2

Na podstawie zmierzonych wielkości oraz algorytmu zestaw powinien pozwalać na wyliczenie następujących parametrów:

 • tr - średnia temperatura promieniowania
 • PMV - przewidywana ocena komfortu cieplnego
 • PPD - przewidywany odsetek osób niezadowolonych
 • DR - określa odsetek osób niezadowolonych z przeciągu
 • to - temperatura operatywna
 • Teq - temperatura zastępcza
 • WBGTIndoor - temperatura wewnętrzna wilgotnego termometru kulistego
 • WBGTOutdoor - temperatura zewnętrzna wilgotnego termometru kulistego
 • SWp - szybkość wydzielania potu
 • Ep - przewidywany przepływ ciepła
 • IREQ - wymagana ciepło chłonność odzieży
 • DLE - limit czasu ekspozycji
 • RT - czas odzysku
 • WCI - wskaźnik siły chłodzącej powietrza
 • PDv - procent niezadowolonych z temperatury na wysokości głowy
 • PDf - procent niezadowolonych z temperatury na wysokości podłogi
 • PDΔ - procent niezadowolonych z niejednorodności promieniowania

Układ powinien zapewniać pomiar wartości fizycznych oraz analizę mikroklimatu w środowisku umiarkowanym, gorącym i zimnym i analizę dyskomfortu w otoczeniu.

Uwagi dodatkowe:

 • każda z sond powinna posiadać przewód (kabel) o długości co najmniej 2 m
 • komunikacja z komputerem poprzez złącze USB
 • zasilacz do jednostki centralnej
 • statyw do umieszczania sond
 • uwaga: do pomiaru prędkości powietrza należy przewidzieć sondę termiczną

Oferty należy składać:

elektronicznie - poczta e-mail – patryk.weisser@bsstc.pl, za potwierdzeniem odbioru

do dnia 04.09.2017 r. do godz. 15.00

Załącznik - Potwierdzenie odbioru zapytania

google logo