Zapytanie ofertowe nr 6

Opole, dnia 15.01.2018 r.

Zapytanie Ofertowe nr 06-M/RPO-BMS/2018

BSSTC.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

45-839 Opole, ul. Technologiczna 2A

NIP 7543072159, KRS 0000465353, REGON 161534828

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr RPOP.01.01.00-16-0065/16 o tytule:

Doposażenie Działu B+R firmy BlueSoft STC Sp. z o. o. w Opolu wraz z opracowaniem innowacyjnej technologii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Budynkiem „BMS Economy Health”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady rozeznania rynku, o której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

przedkładamy zapytanie ofertowe na:

Dostawy materiałów i urządzeń GR 4” – Interfejs systemu zamawiany na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego

 

Szczegółowe parametry techniczne i wymagania zostały określone w załączniku nr 1 do zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.

 

Wspólny słownik zamówień Kody CPV przedmiotu zapytania:

CPV 31712200-2 Mikrosystemy

 

Oferty należy składać:

  1. elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów - poczta e-mail – patryk.weisser@bsstc.pl, za potwierdzeniem odbioru lub
  2. w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego pod adresem: BSSTC.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Technologiczna 2A, 45-839 Opole

do dnia 23.01.2018 r. do godz. 16.00

Załącznik - Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 - Wzór Formularza oferty

Załącznik 3 - Wzór oświadczenia

google logo